AKTUÁLNE: 

akcia pre strechárov

Strešný výťah

 

KARIÉRA


Naša spoločnosť príjme pracovníka na pozíciu tesár – pokrývač – strechár.
Požiadavky : prax v obore, bezúhonnosť, chuť do práce.
V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na číslo : 0918 899 154.

 

 

BAZÁR

 

vyberte si z ponuky výpredajových tovarov za zaujímavé ceny

 

Vernostný program NAKUPUJ A UŽÍVAJ

Úvodné ustanovenia

 

1.) Vernostný Program “NAKUPUJ A UŽÍVAJ” (ďalej len "Program") je prevádzkovaný spoločnosťou ASAS, a.s., so sídlom Tomáša Rúžičku 8500/23, 010 01 Žilina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10697/L, IČO: 44 991 576 (ďalej len "Prevádzkovateľ").

 

2.) ASAS, a.s., ako Prevádzkovateľ Programu zahŕňa nasledovných členov:

 • ENTE spol. s r.o. – Košice
 • GRENSTAVE, s.r.o. – Ružomberok
 • Dušan Baranec N.B.D. - Prievidza
 • INGEMA s.r.o. - Michalovce
 • KARTEL NITRA, s.r.o. - Nitra
 • ORAVING stavebniny s.r.o. – Dolný Kubín
 • PIL-STAV s.r.o. - Sabinov
 • Prima Slovakia, s.r.o. – Liptovský Mikuláš
 • SADRO s.r.o. – Považská Bystrica
 • SLOSMAT, s. r. o. – Žilina
 • SOF – STAVEBNINY – Čadca
 • Stavebniny Hayden – Topoľčany
 • Stavivo IBV, s.r.o. – Banská Bystrica
 • STAVMIX s.r.o. - Bratislava
 • STAVO ARTIKEL s.r.o. – Bytča
 • Tehelňa STOVA, spol. s r.o. – Spišská Nová Ves

 

3.) Administratívne a organizačne zodpovedá za vedenie Programu spoločnosť BAJAN company s.r.o., so sídlom Garbiarska 11, 064 01 Stará Ľubovňa, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Prešov, oddiel Sro, vložka 24428/P, IČO: 46 170 545 (ďalej len "Organizátor").

 

4.) Organizátor nie je oprávnený bez súhlasu kontaktných osôb prevádzkovateľa meniť či ovplyvňovať obchodné dáta a procesy v rámci Programu.

 

Registrovaný účastník

1.) Registrovaným účastníkom sa pre účely Programu rozumie právnická aj fyzická osoba, ktorá sa zaregistrovala do Programu na stránkach nakupujauzivaj.sk a uskutočnila aspoň jeden nákup tovaru v hodnote nad 100 € u jedného z členov aliancie stavebnín ASAS, a.s..

 

2.) Registrovaný účastník, fyzická osoba, musí byť starší ako 18 rokov.

 

3.) Registrovaný účastník má právo bez udania dôvodu kedykoľvek ukončiť svoju registráciu v Programe.

 

Časovanie vernostného programu

01.05.2019 - Spustenie vernostného programu

31.10.2019 - Ukončenie vernostého programu

08.11.2019 - Finálna sumarizácia dát a bodov

 

11.06.2019 - Spustenie možnosti výberu odmien pre zákazníkov

14.11.2019 - Ukončenie možnosti výberu odmien pre zákazníkov

Od 09.12.2019 - Výber odmeny na prevádzke

 

Získanie bodov

1.) Oprávnenie získavať body vzniká okamihom nákupu tovaru zo sortimentu dodávateľov Prevádzkovateľa zaradených do Programu. Ak nie je Prevádzkovateľom stanovené inak.

 

2.) Dodávatelia zaradení do Programu „NAKUPUJ A UŽÍVAJ“ sú nasledovní:

Cemix, s.r.o.

Henkel Slovensko spol. s r.o.

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. divízia ISOVER

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. divízia RIGIPS

SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o.

Wienerberger-Slovenské tehelne, spol. s r.o.

TONDACH SLOVENSKO, s.r.o.

Xella Slovensko spol. s.r.o.

DEN BRAVEN SK, s.r.o.

Baumit, spol. s r.o.

BMI Group - Slovakia

Dörken SK, s.r.o.

GUNNEX SK, s.r.o.

KVK Slovakia, s.r.o.

MASTER PLAST s.r.o.

MC - Bauchemie, spol. s r.o.

Mediterran Slovakia s.r.o.

POLYFORM, s.r.o.

PPG Deco Slovakia, s.r.o.

Schiedel Slovensko s.r.o.

TOP KRAFT SK a.s.

VASPO STONE s.r.o.

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

 

3.) Počet získaných bodov je stanovený Prevádzkovateľom nasledovne: za každých 100 EUR (slovom: sto eur) nákupu sortimentu dodávateľov zaradených do Programu získa Registrovaný účastník 1 bod.

 

4.) Hodnota bodov sa počíta z predajných cien tovaru vrátene DPH.

 

5.) Získané body budú Organizátorom pripísané na účet, pokiaľ to umožnia technické podmienky zariadení prevádzkovateľa aj Organizátora, a to minimálne jedenkrát v kalendárnom týždni. Cez víkendy a sviatky pripisovanie bodov neprebieha. 

 

6.) Body je možné čerpať len v rámci Programu “NAKUPUJ A UŽÍVAJ”.

 

7.) Aktuálny zoznam odmien a získaných bodov bude uvedený a prístupný po prihlásení Registrovaného účastníka na internetových stránkach nakupujauzivaj.sk alebo dopytom na emailovej adrese info@nakupujauzivaj.sk. Parametre a zobrazenie odmien uvedených na internetových stránkach majú len informatívny charakter. Pokiaľ Prevádzkovateľ neuvedie inak.

 

8.) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť hodnotu bodov v priebehu Programu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Využitie bodov

1.) Nárok na odmenu vzniká Registrovanému účastníkovi v okamihu, keď získa potrebný počet bodov a uskutoční záväznú objednávku na internetových stránkach nakupujauzivaj.sk.

 

2.) Sledovať stav bodov a vyberať odmeny môže zákazník na webovej stránke nakupujauzivaj.sk až po registrácií u člena aliancie.

 

3.) Vybrané odmeny si má zákazník (účastník vernostného programu) právo zakúpiť v cene 0,01€/ks.

 

4.) Na strane Prevádzkovateľa je možné odmietnuť plnenie odmien do doby zaplatenia všetkých pohľadávok, ktoré z titulu predaja tovaru vzniknú Prevádzkovateľovi voči Registrovanému účastníkovi. 

 

5.) V prípade, keď Registrovaný účastník vráti tovar, ktorý bol zakúpený v období prebiehajúceho Programu, bude finančná čiastka za vrátený tovar, podľa platných všeobecných obchodných podmienok Prevádzkovateľa, pri vrátení peňazí znížená o hodnotu odmien tzn. plnenia, ktoré v rámci Programu Registrovaný účastník získal. Prevádzkovateľ si teda vyúčtuje v takom prípade finančnú kompenzáciu podľa stanoveného koeficientu na základe, ktorého boli body Registrovanému účastníkovi pripísané, čím bude dosiahnuté spätné vrátenie zodpovedajúcej finančnej hodnoty Prevádzkovateľovi.

 

6.) Získavanie a pripisovanie bodov je možné uskutočniť len za nákupy uskutočnené v období od 01. 05. 2019 - 31. 10. 2019. Za nákupy s iným dátumom body pripísané nebudú.

 

7.) Čerpanie odmien je možné uskutočniť len v období do 14.11.2019. V prípade, že deklarovaná lehota splatnosti presiahne dátum 14.11.2019 Prevádzkovateľ bude trvať na splatení pohľadávok zákazníkom, zákazník bude povinný svoje záväzky splatiť aj pred lehotou splatnosti, inak môže Prevádzkovateľ nárok na čerpanie odmien odmietnuť.

 

Reklamácie

1.) Na všetky objednané odmeny sa vzťahuje záruka 12 mesiacov od objednania.

 

2.) Odmeny je nutné reklamovať cez Organizátora. Vždy je nutné k reklamovaným odmenám doložiť odovzdávací protokol, ktorý je vždy zasielaný s odmenou.

 

Ochrana osobných údajov

1.) Osoba, ktorá sa má stať Registrovaným účastníkom, svojím súhlasom pri prvom prihlásení do Programu udeľuje Organizátorovi po dobu fungovania Programu svoj súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých za účelom prevádzkovania Programu (hlavne za účelom možnosti poskytnúť Registrovaným účastníkom odmeny) a na marketingové účely Prevádzkovateľa. Osoba, ktorá poskytla Organizátorovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, ako aj ďalšie práva stanovené v §28 zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov, v platnom znení, (tj. právo žiadať vysvetlenie, právo žiadať odstránenie chybného stavu, právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a právo požadovať náhradu škody). Organizátor a Prevádzkovateľ zodpovedajú za bezpečnosť osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

 

Všeobecné ustanovenia

1.) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek Program jednostranne ukončiť. Ukončenie Programu ku konkrétnemu dátumu vyhlási Prevádzkovateľ oznámením na internetových stránkach nakupujauzivaj.sk minimálne jeden kalendárny týždeň pred dňom ukončenia Programu. Po dátume ukončenia Programu nebudú na bodové účty ďalej pripisované body za nákup tovaru Prevádzkovateľa.

 

2.) Prevádzkovateľ neručí za množstvo skladových zásob tovaru zahrnutého do Programu. Tovar nemusí byť k dispozícii u Prevádzkovateľa po celú dobu trvania Programu.

 

3.) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť sortiment odmien zaradených do Programu. Odmeny môžu byť nahradené podobnými, alebo úplne z Programu vyradené. Platná ponuka odmien je vždy zverejnená na nakupujauzivaj.sk.

 

4.) Prevádzkovateľ aj Organizátor sú oprávnení vylúčiť z Programu Registrovaného účastníka, ktorý poruší niektoré z pravidiel Programu či akýmkoľvek iným spôsobom poškodzuje dobré meno Prevádzkovateľa, jeho výrobkov alebo výrobkov Dodávateľov zaradených do Programu. 

 

5.) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť plnenie odmien vyplývajúce z Programu alebo odoprieť dodávku tovaru v prípade, že kupujúci tovar Prevádzkovateľa riadne v termíne nezaplatil či identifikuje indície smerujúce k tomu, že tovar v riadnom termíne nebude kupujúcim uhradený.

 

6.) Prevádzkovateľ Programu je oprávnený kedykoľvek zmeniť pravidlá Programu, pričom zmena je účinná okamihom jej vyhlásenia na nakupujauzivaj.sk.

 

7.) Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť na území Slovenskej republiky dňom 01.05.2019.

 

8.) Program končí dňom 31.10.2019.

 

V Žiline, dňa 11.04.2019


Dokument na stiahnutie

ASAS katalog final 2019 /pdf/